Hirvaan kyläyhdistys ry

SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Hirvaan kyläyhdistys ry. Kyläyhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue Hirvas.


2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Hirvaan kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän elinkelpoisuutta sekä toimia kylän edunvalvojana. Yhdistys pyrkii edistämään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa.
• tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille.
• osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
• tiedottaa toiminnastaan.
• on yhteistyössä muiden kylätoimikuntien ja – yhdistysten kanssa.

Yhdistys voi liittyä rekisteröidyksi jäseneksi kylien yhteistyötä ja toimintaa edistäviin yhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, testamentattua omaisuutta ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja asianmukaisen luvan saatuaan toimenpanna arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppaa ja rahankeräystä.

 

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy toiminnan tarkoituksen ja sitoutuu sitä noudattamaan. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenillä on puhe-, mutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, osuuskunnan tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on puhe-, mutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai pyytämällä eroamisen merkitsemistä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai jäsen voidaan erottaa jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa huomattavasti yhdistystä. Erottamisesta päättää hallituksen esityksestä vuosikokous tai ylimääräinen kokous.


5 § JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannattajajäseniltä perittävän kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.


6 § HALLITUS
Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, kuten toiminnan ohjauksesta, laskujen hyväksymisestä, varainhoidosta, informaatiojärjestelmästä ja jäsenluettelon pitämisestä sekä jäsenten tasapuolisesta kohtelusta.

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se on vuosikokousten välinen aika. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokuntia ja asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia sekä kutsua niihin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukset voidaan tarvittaessa järjestää tietoliikenteen avulla erilaisin välinein, mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.

 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin toimitetaan jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta julkaisemalla se paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä.

Kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä, joku muu johtokunnan jäsen. Kokousta johtaa tilaisuutta varten valittu puheenjohtaja.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsen- ja kannatusmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja erovuoroisten tilalle muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

11 § YLEISSÄÄNNÖS
Yhdistys noudattaa voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.